top of page

Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden versie 1 (per 1 januari 2019)

Dierfysiotherapie Sharon, gevestigd te Dorpsstraat 5, 4033EW Lienden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82300674, Btw-nummer: NL003672889B23, Telefoonnummer: 06-29156803, e-mailadres: info@dierfysiotherapiesharon.com, website: www.dierfysiotherapiesharon.nl

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Behandeling: het behandelen met fysiotherapie of geven van een training aan een dier op verzoek van cliënt.
- Behandelovereenkomst: een overeenkomst op basis van een inspanningsverbintenis waarbij cliënt om een behandeling van een dier verzoekt en Dierfysiotherapie Sharon dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van Dierfysiotherapie Sharon om een behandeling van een dier te starten welk aanbod cliënt al dan niet stilzwijgend aanvaardt.
- Cliënt: de eigenaar en/of aanbieder van het te behandelen dier.
- Sharon Schaasberg: de eigenaar/fysiotherapeut van Dierfysiotherapie Sharon
- Dier: het voor een behandeling aangeboden dier.

Algemeen
Op alle overeenkomsten tot behandeling, diensten en/of levering van producten door Dierfysiotherapie Sharon zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Sharon Schaasberg een aanbod van een dier te behandelen accepteert dan wel een verzoek tot levering van producten of diensten anders dan een behandeling accepteert. Acceptatie kan zowel plaatsvinden door middel van een bevestiging per e-mail/telefoon van de afspraak voor een behandeling of levering van producten en overige diensten dan wel het starten van een behandeling. Sharon Schaasberg is gerechtigd om aan de acceptatie nadere voorwaarden of beperkingen te stellen.

In geval een ander dan de eigenaar een dier ter beschikking stelt aan Sharon Schaasberg voor een behandeling wordt de behandeling door Sharon Schaasberg verricht onder de aanname dat deze persoon of dit bedrijf namens de eigenaar gemachtigd is om het dier ter beschikking te stellen. Indien blijkt dat deze persoon of dit bedrijf niet beschikt over de vereiste machtiging of achteraf blijkt dat de eigenaar van het dier de machtiging betwist, is hij jegens Sharon Schaasberg gehouden de verplichtingen uit de behandelovereenkomst na te komen.

Behandeling
De behandeling wordt verricht op basis van een inspanningsverbintenis, Sharon Schaasberg is niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald of voorzien resultaat. De behandeling vindt plaats op 1 van de praktijklocaties van Sharon Schaasberg of tegen vergoeding van reiskosten op een andere overeengekomen plek. De behandeling van het dier wordt verricht in opdracht van de cliënt en onder diens risico en verantwoordelijkheid. Bij de behandeling van een dier draagt cliënt er immer zorg voor dat een bekwaam verzorger/handler aanwezig is tijdens de behandeling en supervisie heeft over het betreffende dier. Tevens wordt ervoor gezorgd dat het dier droog en gepoetst is en dat, in het geval van behandeling van een paard op locatie, het paard al binnen staat. Diereigenaren moeten er rekening mee houden dat het dier na de behandeling mogelijk enkele dagen tot weken niet getraind kan worden zoals gebruikelijk.

Bij aanvang van de behandeling zal Sharon Schaasberg een korte screening uitvoeren. In geval uit deze screening een contra-indicatie blijkt dan wel Sharon Schaasberg geen vertrouwen in de behandeling heeft, is zij te allen tijde gerechtigd de behandeling af te breken zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade of kosten. In dat geval is cliënt uitsluitend gehouden 50% van het behandeltarief aan Sharon Schaasberg te voldoen. 

De certificeringen en registraties van Sharon Schaasberg staan vermeld op de website van Dierfysiotherapie Sharon.

Afspraken voor een behandeling die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd door cliënt zullen door Sharon Schaasberg evenwel in rekening worden gebracht. Met wensen van cliënt zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden, tenzij deze wensen naar het oordeel van Sharon Schaasberg niet bijdragen aan de behandeling of de behandeling verstoren dan wel in strijd zijn met wettelijke voorschriften. Op uitdrukkelijke wens van cliënt, en niet eerder dan na overleg met Sharon Schaasberg waarin de risico’s en gevolgen van de beëindiging worden besproken, kan de behandeling voortijdig worden beëindigd. In dat geval is Sharon Schaasberg in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade en kosten als gevolg van de voortijdige beëindiging.


Zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schade dan wel kosten kan Sharon Schaasberg de behandeling voortijdig staken, (1) indien het vertrouwen tussen Sharon Schaasberg en cliënt dan wel het dier dermate ernstig is verstoord dat Sharon Schaasberg een werkbare situatie niet meer aanwezig acht, (2) Sharon Schaasberg zich op het standpunt stelt dat (verdere voortzetting van) een behandeling van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd omdat er geen redelijke kans meer is op een succesvolle behandeling. In dat geval is cliënt te allen tijde gehouden de tot dan toe verrichte behandelingen aan Sharon Schaasberg volledig te voldoen.

Beeld- en geluidsopnames
Het is niet toegestaan zelf foto-, film-, video- of geluidsopnames te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van Sharon Schaasberg. Bij het verlenen van toestemming dient de maker van de opnames deze geheel voor eigen gebruiksdoel te maken. De opnames welke met toestemming van Sharon Schaasberg gemaakt zijn mogen onder geen enkele voorwaarde, mits met uitdrukkelijke toestemming van Sharon Schaasberg op internet verspreid dan wel gedeeld worden. Het maken en verspreiden van beeld- en geluidsopnames door Sharon Schaasberg van aangeboden dier zal altijd mondeling besproken worden en alleen in overleg met cliënt.

Vergoeding en facturatie
Voor het uitvoeren van de behandeling(overeenkomst) is de cliënt een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de tarieven van Sharon Schaasberg. De meest recente tarieven staan steeds vermeld op de website van Sharon Schaasberg. Genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief eventuele btw en eventuele wettelijke verhogingen. Op verzoek van cliënt kan door Sharon Schaasberg een raming voor de kosten worden gegeven. Kostenramingen betreffen uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde behandelingen en eventuele producten. Aan een kostenraming kunnen geen rechten worden ontleend daar het slechts een indicatie betreft aan de hand van de op dat moment beschikbare gegevens. Cliënt zal de voor de behandeling verschuldigde vergoeding onmiddellijk na het volbrengen van de behandeling dan wel levering van de producten contant, per pin of achteraf per bankoverschrijving binnen 14 dagen en ineens aan Sharon Schaasberg voldoen. Sharon Schaasberg zal desgewenst ter plekke een factuur uitschrijven. Sharon Schaasberg is gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen. In geval tijdige betaling van de verschuldigde vergoeding uitblijft, is Sharon Schaasberg gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning wettelijke rente in rekening te brengen evenals alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die zij gehouden is te maken ter incasso van de openstaande rekening. Sharon Schaasberg is gerechtigd om geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling van de verschuldigde behandelvergoeding door cliënt te verlangen. Cliënt is niet gerechtigd tot enige verrekening of korting.

Privacy
Sharon Schaasberg respecteert het vertrouwen dat cliënt stelt en belooft zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Sharon Schaasberg is ervan overtuigd dat de bescherming van de bevindingen uit het onderzoek en behandeling van het dier van groot belang is. Om kwalitatief hoogstaande en persoonlijke service te kunnen bieden heeft Sharon Schaasberg gegevens nodig van het dier. In de administratie worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, adres, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer en naam van de dierenarts. Daarnaast houdt Sharon Schaasberg een behandeldossier bij.  Deze gegevens worden alleen in overleg met de cliënt gedeeld met de behandelend (dieren)arts en/of therapeut. Sharon Schaasberg is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen gegevens en informatie van het dier en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sharon Schaasberg gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Het vastleggen en bewaren van deze gegevens is een verplichting die hoort bij het leveren van medische zorg. De gegevens worden online in een (dubbel) beveiligde omgeving, of op papier in een afgesloten archiefkast bewaard. De gegevens worden 5 jaar na het laatste behandelmoment bewaard. Een verzoek tot verwijdering van de gegevens binnen deze termijn kan in verband met de administratieverplichting in de zorg slechts deels ingewilligd worden: het dossier blijft bestaan maar kan geanonimiseerd worden. In geval van overlijden van de cliënt worden de gegevens direct verwijderd. Sharon Schaasberg zal verzoeken tot inzage van de gegevens ten alle tijden honoreren. Sharon Schaasberg houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Door een behandelafspraak te maken met Sharon Schaasberg gaat u stilzwijgend akkoord met deze voorwaarden.

Klachten
Cliënt is verplicht om de door Sharon Schaasberg verrichte behandeling dan wel levering van producten of overige diensten onverwijld na ontvangst te controleren op eventuele tekortkomingen.
Indien relevante informatie van het dier bewust wordt achter gehouden kan geen enkele aansprakelijkheid gemaakt worden op de verrichte behandeling en/of geleverde diensten door Sharon Schaasberg. Indien het dier binnen vier weken na de verrichte behandeling en/of geleverde diensten een andere erkende dan wel niet erkende paramedicus laat behandelen zonder overleg met Sharon Schaasberg kan geen enkele aansprakelijkheid gemaakt worden op de verrichte behandeling en/of geleverde diensten door Sharon Schaasberg. Eventuele klachten over de verrichte behandeling, levering van producten of overige diensten dienen binnen een termijn van 7 dagen nadat een tekortkoming zichtbaar is geworden of zichtbaar had kunnen worden schriftelijk en gedetailleerd kenbaar te worden gemaakt bij Sharon Schaasberg. Klachten over de fysiotherapeutische behandeling van een dier kunnen worden gemeld bij de beroepsvereniging voor Dierenfysiotherapie NVFD. Indien dit wordt nagelaten door cliënt vervalt iedere aanspraak van cliënt op Sharon Schaasberg ter zake een tekortkoming. Indien Sharon Schaasberg een klacht over een behandeling, product of overige dienst gegrond acht, is zij gerechtigd naar eigen keuze: - voor zover nog mogelijk, de behandeling of overige dienst alsnog op juiste wijze te verrichten dan wel alsnog het product juist te leveren, - voor zover nog mogelijk, de tekortkoming ongedaan maken of een product of overige dienst te leveren zonder tekortkoming, - het door cliënt verschuldigde bedrag te crediteren.

Aansprakelijkheid
Een uitdrukkelijke voorwaarde voor het ontstaan van enige aansprakelijkheid van Sharon Schaasberg is dat de cliënt Sharon Schaasberg onverwijld na het (moeten kunnen) constateren van een tekortkoming dit schriftelijk en gedetailleerd meldt bij Sharon Schaasberg, voor zover mogelijk vergezeld met een rapport van een onafhankelijke deskundige. De aansprakelijkheid van Sharon Schaasberg uit welke hoofde dan ook is beperkt tot de bedragen waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Sharon Schaasberg in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft en zijn op te vragen bij Sharon Schaasberg. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval wordt begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, schade door (bedrijf)stagnatie, claims van derden en overige indirecte schade. Voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen in geval van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van Sharon Schaasberg. Iedere aanspraak op vergoeding van schade of overige aanspraak uit welken hoofde dan ook komt te vervallen ingeval cliënt de door Sharon Schaasberg voorgeschreven instructies of handelingen niet of op onjuiste wijze heeft opgevolgd.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle (behandel)overeenkomsten tussen Sharon Schaasberg en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de (behandel)overeenkomst zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter bij de rechtbank te Utrecht.

bottom of page